Jump to content

Privacy Policy

Polityka prywatności serwisu internetowego forum.open-it.shop

Postanowienia ogólne

W ramach funkcjonowania serwisu internetowego https://forum.open-it.shop (dalej „Serwis”) przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Serwisu (dalej: „dane osobowe”). Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych osobowych w ramach działalności Serwisu.

Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu i jest jego integralną częścią.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma GRAFIK ART, ul. Zamiany 8/LU202, 02-786 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951-154-54-03, REGON: 140467264, adres email: witamy@ – dalej: „Administrator”.

Administrator zapewnia, że wszelkie uzyskiwane przez niego dane osobowe są zbierane dla celów oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie Serwisu oraz, że są w dalszym zakresie przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępnione Administratorowi przez Użytkowników Serwisu są przetwarzane w kilku poniższych celach, na które zezwalają przepisy prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania umowy/umów

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze szczegółowo opisanych w Regulaminie Serwisu usług świadczonych za pomocą Serwisu drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”), w tym dokonywania zakupu produktów lub Usług za pośrednictwem dostępnego w Serwisie sklepu internetowego (dalej: „Sklep”). W związku z tym dane te są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umów o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, w tym umów związanych z zakupami dokonywanymi przez Użytkowników w Sklepie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania tych umów, w tym do:

 • umożliwienia Użytkownikom założenia swoich kont w serwisie, dostępu do nich i ich utrzymywania,
 • umożliwienia Użytkownikom przeglądania zamieszczonych w Serwisie treści, do których dostęp jest uzależniony od posiadania konta,

Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Użytkowników z Usług stanowiących przedmiot danej umowy, w tym dokonania zakupów w Sklepie. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.

Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest do niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

 • obsługa zgłoszeń, próśb, zapytań Użytkownika, w tym przekazywanych za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, jeśli nie są one związane z zawarciem lub wykonywaniem umowy wiążącej Użytkownika z Administratorem,
 • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
 • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
 • w celach analitycznych lub statystycznych.

Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.

Przetwarzanie za zgodą Użytkownika

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ich zapisywania w plikach cookies stosowanych za zgodą Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Użytkownik powinien mieć jednak świadomość, że cofnięcie zgody na stosowanie cookies i w związku z tym na zapisywanie w nich danych osobowych, może powodować techniczne utrudnienia w korzystaniu z Usług, w tym dokonywaniu zakupów w Sklepie, ponieważ część stosowanych w Serwisie plików cookies służy zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu. Zasady stosowania w Serwisie plików cookies reguluje Polityka wykorzystywania cookies stanowiąca załącznik do Polityki Prywatności.

Dane osobowe i zasady ich udostępniania

Przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcjonowania Serwisu obejmuje te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do korzystania przez Użytkowników z Usług, w tym także dokonywania zakupów w Sklepie. Katalog tych danych obejmuje:

 • adres e-mail,
 • nazwę Użytkownika,
 • adres IP,

System korzystania z Serwisu jest opracowany w ten sposób, że w przypadku skorzystania przez Użytkownika z poszczególnych Usług pobierane są od Użytkownika i w dalszym zakresie odpowiednio przetwarzane tylko te dane osobowe spośród kategorii danych powyżej wymienionych, które są niezbędne do korzystania z danej Usługi.

Dane osobowe są udostępniane Administratorowi przez Użytkownika drogą elektroniczną, w tym za pomocą umieszczonych w Serwisie formularzy związanych z daną Usługą - formularza rejestracji w Serwisie oraz formularza kontaktowego. Niektóre dane osobowe są automatycznie zapisywane w formie elektronicznej w plikach cookies w ramach stosowania tych plików w Serwisie. W przypadku logowania się do Serwisu za pomocą konta Microsoft, Facebook, Twitter, LinkedIn albo Google dane, które służą Użytkownikowi do zalogowania się w Serwisie przy pomocy tych kont są z nich pobierane. Administrator do zalogowania Użytkownika w Serwisie wykorzystuje identyfikator ID Użytkownika i token uwierzytelniający generowane za pomocą kont Microsoft, Facebook, Twitter, LinkedIn albo Google.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Oznacza to, że:

 • Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze następuje przez okres trwania tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa, w tym przez okres trwania prawnego wymogu przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej.
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Użytkownika ewentualnego sprzeciwu.
 • Przetwarzanie danych osobowych poprzez ich zapisywanie w plikach cookies jest dokonywane na okres utrzymywania danych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, lecz nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies i w związku z tym zgody na przetwarzanie w nich danych osobowych, w tym do chwili dokonania przez Użytkownika odpowiedniej w tym celu zmiany ustawień oprogramowania.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom, za pomocą których Użytkownik dokonuje płatności związanych z Usługami, w tym zakupami w Sklepie, oraz upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym obsługą rachunkową/księgową i informatyczną. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Administrator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wymagany przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO, w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator podejmuje niezbędne działania, aby podmioty współpracujące z nim gwarantowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w przypadkach, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Stosowane przez Administratora środki obejmują m. in.:

 • wszystkie strony Serwisu, w tym te, na których podawane są dane osobowe objęte są certyfikatem SSL (certyfikat służy szyfrowaniu przesyłanych danych),
 • dostęp do Konta w Serwisie jest możliwy wyłącznie po podaniu indywidualnej nazwy Użytkownika i hasła.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) - Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich oraz określonych przepisami prawa informacji dotyczących tego przetwarzania,
 • prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - Użytkownik może żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - art. 17 RODO) – w przypadkach określonych przepisami prawa Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – w sytuacjach określonych przepisami prawa Użytkownik może żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – na warunkach określonych przepisami prawa Użytkownik może żądać od Administratora przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych osobowych,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – na warunkach określonych przepisami prawa Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych m.in. w przypadku, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W razie skorzystania przez Użytkownika z tego prawa Administratorowi wolno przetwarzać danych osobowe Użytkownika jedynie wówczas, gdy wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO) - Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, która jest podstawą określonego ich przetwarzania przez Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO – organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego biuro mieści się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator może dokonywać zmian w Polityce Prywatności, jeśli będzie to uzasadnione w szczególności ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków świadczenia Usług w Serwisie.

Informacje dotyczące analizowania ruchu w witrynie :

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Usługi zewnętrzne

 • Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Polityka prywatności Google Analytics
 • Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
Polityka prywatności IPS AntySpam
 • Niewidoczna reCAPTCHA - Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny. 

Polityka prywatności reCAPTCHA

 

Polityka Prywatności w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 21.09.2020 r.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulamin serwisu internetowego forum.open-it.shop

OPEN-IT.SHOP jest marką firmy GRAFIK ART, ul. Zamiany 8/LU202, 02-786 Warszawa

open-it.shop, Zamiany 8/LU202, Warszawa, mazowieckie, 02-786

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more information, please see ours Guidelines and Privacy Policy.