Jump to content

Guidelines

Regulamin serwisu internetowego forum.open-it.shop

§ 1
Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego na stronie internetowej https://forum.open-it.shop oraz zasady świadczenia pozostałych usług oferowanych w ramach tego Serwisu.

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 459);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 24.06.2017 r. Dz.U. 2017. 1219);
 • ustawy o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014)
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 05.05.2017 Dz. U. 2017.880);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 • Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAFIK ART z siedzibą w Warszawie (02 – 786) przy ul. Zamiany 8/LU202, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 951-154-54-03, REGON: 140467264.
 • Serwis – serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym https://forum.open-it.shop, będący własnością Usługodawcy i przez niego prowadzony.
 • Sklep – będący częścią Serwisu sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://forum.open-it.shop, stanowiący własność Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonuje on sprzedaży Produktów lub Usług.
 • Użytkownik/Usługobiorca – posiadająca Konto w Serwisie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez umocowanego przedstawiciela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, z Usług, w tym dokonująca zakupów w Sklepie. W przypadku gdy Użytkownikiem/Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy/Umowy związanej z Zamówieniem oraz okazać Usługodawcy taką zgodę na każde jego żądanie.
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu, w tym także usługa dostępna do zamówienia w Sklepie, np. usługa instalacji forum, świadczenie usług wsparcia technicznego dla forum, usługa aktualizacji forum, usługa szkolenia on-line, zamieszczania reklam Usługobiorcy na stronie Sklepu.
 • Produkt – aplikacja informatyczna (program komputerowy) zawierająca treści cyfrowe, dostarczana/udostępniana Usługobiorcy do korzystania za pośrednictwem Serwisu (zdalnie, nie w postaci zapisanej na nośniku materialnym) na warunkach określonych w zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowie i niniejszym Regulaminie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Serwisu prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka (formularza zamówienia), poprzedzone wyborem ilości Produktów lub Usług, które dostępne są w ofercie Sklepu lub Serwisu oraz wyborem formy płatności.
 • Umowa/Umowa związana z zamówieniem – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotycząca świadczenia wybranej przez Użytkownika kategorii Usług, w tym umowa zawarta w wyniku dokonania Zamówienia w Sklepie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, umowa sprzedaży określonego Produktu lub świadczenia określonej Usługi oferowanej za pośrednictwem Sklepu. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów (aplikacji informatycznych) lub Usług mogących być przedmiotem Umowy znajduje się na stronie internetowej Serwisu lub Sklepu.
 • Koszyk (formularz zamówienia) – usługa elektroniczna - formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Usługobiorca składa Zamówienie na Produkt lub Usługę poprzez dodanie ich do Koszyka i określenie zasad płatności.
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu wymaganych Danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta lub złożenia Zamówienia.
 • Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie służący Rejestracji Usługobiorcy, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Konto – usługa elektroniczna, utworzone i utrzymywane przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy w Serwisie https://forum.open-it.shop tj. oznaczony podanym przez Użytkownika loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach i za pośrednictwem którego może on korzystać z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym złożyć Zamówienie na Produkt lub Usługę.
 • Dane – dane Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym, gromadzone w ramach Konta Użytkownika, które przetwarzane są przez Usługodawcę - jako administratora tych danych - w celu zawarcia i wykonania Umowy/Umowy związanej z zamówieniem, w tym w celu prawidłowego świadczenia Usług na podstawie zawartej Umowy, łącznie z prowadzeniem Forum i Bloga, oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę.
 • Cena – cena jednostkowa Usługi lub Produktu zamieszczona w opisie Usługi lub Produktu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
 • Płatność – zapłata należności za zamówioną Usługę lub Produkt.
 • Forum – forum internetowe będące częścią Serwisu, które służy do wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami związanych z tematyką Serwisu, wymiany opinii oraz udzielania pomocy innym Użytkownikom.
 • Administrator Forum – Usługodawca lub umocowana przez niego osoba zarządzająca Forum;
 • Post (odpowiedź / wypowiedź) – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).
 • Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
 • Newsletter – usługa elektroniczna, która zawiera informacje w szczególności o Produktach i Usługach, a także nowościach oferowanych w Serwisie i która wysyłana jest przez Usługodawcę do Użytkowników na podany przez nich adres e-mail, za ich wyraźną zgodą.
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca/Użytkownik.

 

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Dokonanie Rejestracji i korzystanie z Usług Serwisu wymaga zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią.

 

Regulamin określa także:

 • Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i warunki ich świadczenia;
 • warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem Usług lub Produktów, które Usługodawca wyraźnie oznaczył jako płatne poprzez podanie w ich opisie Ceny.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca, w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę lub w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Usługobiorcę uniemożliwia dostęp do tych danych.

Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających prawa innych Usługobiorców lub osób trzecich.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu dotyczących zamieszczania w Serwisie treści przez Usługobiorców, w tym w ramach funkcjonowania Forum, wskazanych w § 9 i § 10 niniejszego regulaminu, zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej w celu uniknięcia technicznych problemów w korzystaniu z Serwisu, w tym Usług, powinna być włączona obsługa plików Cookies.

Usługodawca zaznacza, że dokłada należytych starań aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, jednak informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się występowaniem standardowych zagrożeń związanych z siecią Internet.

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

 

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie Usługi drogą elektroniczną obejmujące m.in.:

 • umożliwienie Użytkownikowi założenia Konta oraz utrzymywanie Kont Użytkowników w Serwisie, w tym umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Konta,
 • umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie,

Opisy poszczególnych odpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, dostępnych za zamówienia za pośrednictwem Sklepu jak i poszczególnych Produktów/aplikacji, szczegółowe warunki ich świadczenia i dostarczenia, a także Ceny poszczególnych Produktów lub Usług są określone na stronie internetowej Sklepu, stanowiącego część Serwisu. W zakresie w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, np. w zakresie obsługi płatności, odpowiednie postanowienia dotyczące korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach określających zasady świadczenia usług przez te podmioty.

§ 3
Rejestracja w Serwisie i umowa o utrzymanie Konta

W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dokonywania zakupów Produktów lub Usług Użytkownik musi dokonać rejestracji i założyć Konto w Serwisie.

Przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu pod adresem https://forum.open-it.shop/register/ Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta w Serwisie. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na stronie internetowej Serwisu. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oznacza powstanie po jego stronie zobowiązania do respektowania postanowień Regulaminu, w tym postanowień regulujących warunki udzielenia licencji na korzystanie z zakupionych za pośrednictwem Sklepu Produktów.

W celu dokonania Rejestracji i utworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa Użytkownika, Hasło, adres e-mail.

Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

W celu zapobiegania automatycznemu tworzeniu kont przez programy (roboty) internetowe Usługodawca podczas procesu rejestracji stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkownika nie noszą znamion zachowań robotów.

Z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu poprzez podanie danych wskazanych w ust. 3 powyżej i kliknięcia przycisku „Utwórz nowe konto” zostaje dokonana Rejestracja.

Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca dostarczy, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.

Aktywacja Konta przez Usługobiorcę polega na kliknięciu w przesłany link. Z tą chwilą pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaje zawarta - na czas nieoznaczony - umowa o świadczenie usług, polegająca na utrzymaniu Konta Użytkownika w Serwisie, w tym w ramach Forum.

Świadczenie usługi, o której mowa w ust. 8 powyżej, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. Rejestracja oraz usługa utrzymania Konta w Serwisie, w tym w ramach Forum jest nieodpłatna.

Zalogowanie w Serwisie za pośrednictwem Microsoft, Facebooka, Twittera, LinkedIn albo Google jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności, a w wyniku zalogowania się do Serwisu przez Microsoft, Facebooka, Twittera, LinkedIn albo Google po raz pierwszy, dla Użytkownika zostaje utworzone Konto. W takim przypadku do zawarcia umowy utrzymania Konta dochodzi z chwilą zalogowania się Użytkownika po raz pierwszy w Serwisie.

Zgodnie z Umową o, której mowa w niniejszym paragrafie, Usługodawca zobowiązuje się do:

 • utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie i umożliwiania korzystania z jego dostępnych funkcji, w tym funkcji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu;
 • umożliwiania zalogowania się do Serwisu;
 • umożliwiania korzystania z pełnych funkcjonalności Forum, w tym tworzenia nowych tematów.

Po założeniu Konta Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu, a w szczególności może:

 • publikować Posty na stronach Serwisu i Forum oraz tworzyć nowe blogi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 i § 10 niniejszego regulaminu;
 • tworzyć listy kontaktów;
 • wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników;
 • dodawać linki do innych stron internetowych;

Hasło do Konta ma charakter poufny. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim, chyba, że Usługobiorcą jest przedsiębiorca, który udostępnia swoje Konto osobom działającym w ramach struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji ma możliwość zalogowania się do Serwisu i na swoje Konto przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie Serwisu. Zalogowanie się wymaga podania nazwy Użytkownika i Hasła oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”. Ponadto, Usługobiorca może zalogować się do Serwisu poprzez Microsoft, Facebooka, Twittera, LinkedIn albo Google. Zabrania się udostępniania przez Użytkowników swojego Konta osobom trzecim.

Usługobiorca może rozwiązać umowę o utrzymanie Konta zawartą na czas nieoznaczony, o której mowa w ust. 8 albo w ust. 10 niniejszego paragrafu, z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia. Umowa może zostać wypowiedziana przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi wypowiedzenie umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, o czym powiadomi go przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i pomimo wezwania do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 14-dniowym terminie Użytkownik nie zastosuje się do wezwania. Informacja o wypowiedzeniu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy wraz z podaniem przyczyn wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy z Serwisu.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w związku z naruszaniem Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługobiorca ten może ponownie zarejestrować się wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy.

 

§ 4
Zasady korzystania z Forum. Publikacja Postów na stronach Serwisu

Forum Serwisu https://forum.open-it.shop służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii oraz udzielania pomocy innym Usługobiorcom w zakresie tematów poruszanych na Forum.

Korzystanie z Forum jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Użytkownik może dokonać

 • Publikować Posty i zakładać nowe tematy na Forum może Użytkownik posiadający Konto w Serwisie.
 • Posty powinny zawierać treści merytorycznie związane z tematem, w którym są publikowane.
 • Tematy powinny być zakładane w odpowiednich tematycznie działach Forum.
 • Ten sam Post nie powinien być umieszczany w więcej niż jednym temacie. Ten sam temat nie powinien być zakładany w więcej niż jednym dziale.
 • Użytkownik nie powinien publikować swoich Postów pod sobą.
 • Użytkownik jest zobowiązany do nie naruszania w sposób rażący zasad poprawnej pisowni w odniesieniu do treści Postów.

Użytkownik nie powinien przy pisaniu Postów:

 • używać kolorowych czcionek;
 • używać czcionek w niestandardowych rozmiarach.

Za treść Postu i jego zawartość jest odpowiedzialny wyłącznie Użytkownik, który go opublikował. Użytkownik ten zezwala na automatyczne gromadzenie i utrzymywanie w infrastrukturze Serwisu wszelkich treści zamieszczanych przez niego w Serwisie, w tym na Forum oraz akceptuje automatyczny dostęp do tych treści przez innych Użytkowników korzystających z Serwisu, w tym Forum.

Użytkownik, który opublikował Post ma możliwość jego edytowania w okresie 30 min. od pierwszego opublikowania, za wyjątkiem „Użytkownika Premium”, któremu prawo to przysługuje bezterminowo.

Użytkowników obowiązuje zakaz publikowania Postów zawierających treści lub materiały naruszające prawo lub dobre obyczaje. W szczególności niedopuszczalne jest publikowanie Postów, które:

 • w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
 • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
 • są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
 • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
 • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
 • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
 • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych; obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
 • zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
 • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
 • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne;
 • zawierając treści nieetyczne, wulgarne lub obrażające innych Usługobiorców lub osoby trzecie;
 • zawierają groźby;
 • promują lub sprzyjają działaniom bezprawnym;
 • zawierają instrukcję postępowania, które może doprowadzić do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
 • zawierających linki do programów typu rootkit, exploit, wirus, robak internetowy itp.

Publikowanie Postów zawierających treści związane z działalnością komercyjną Użytkownika jest dopuszczalne jedynie w dziale tematycznym do tego przeznaczonym.  Administrator jest uprawniony do uniemożliwienia dalszego dostępu do Postu zawierającego treści naruszające postanowienia Regulaminu, w tym treści o bezprawnym charakterze. O fakcie uniemożliwienia dostępu do danego Postu Użytkownik, który umieścił ten Post, zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.

Administrator ma także prawo do uniemożliwiania dalszego dostępu do tematu zawierającego treści naruszające postanowienia Regulaminu, w tym treści o bezprawnym charakterze.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się powtarzającego się publikowania Postów naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 1-dniowym terminie nie zastosuje się do wezwania, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Forum przez tego Użytkownika, w tym do uniemożliwienia mu publikowania Postów oraz do usunięcia jego dotychczasowych Postów. O powyższych działaniach Administratora Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.

Użytkowników ma możliwość korzystania z sygnatury (podpisu), którą jest tekst widoczny dla innych Użytkowników Forum, wyświetlany pod każdym jego Postem.

Przy korzystaniu z sygnatury Użytkowników obowiązują następujące zasady:

 • niedopuszczalne jest umieszczenie w podpisie linków do konkurencyjnego forum lub serwisu;
 • treści umieszczone w podpisie nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów.
 • Użytkownik ma możliwość używania emblematu, którym jest obrazek widoczny dla innych Użytkowników, wyświetlany pod nazwą Użytkownika.

Przy korzystaniu z emblematów Użytkowników obowiązują następujące zasady:

 • maksymalny rozmiar emblematu to 100 na 100 pikseli;
 • niedopuszczalne jest stosowanie jako emblematu obrazków rang;
 • treść emblematów nie może naruszać prawa lub dobrych obyczajów.

W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator jest wyłącznie uprawniony do usuwania Postów; z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, z tym zastrzeżeniem, że może żądać od Administrator usunięcia umieszczonych przez siebie Postów. Usługodawca uprawniony jest do zamieszczenia reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych, obok Postu Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów, wypowiedzi, zdjęć i opisów zamieszczanych przez Użytkowników, a także merytoryczną wartość Postów lub komentarzy.

Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać do Administratora. Użytkownicy proszeni są o upewnienie się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania przez nich z Serwisu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzje Administratora są ostateczne. W przypadku braku akceptacji decyzji Administratora Użytkownik powinien złożyć reklamację w sposób opisany w § 12 niniejszego Regulaminu. Szczegółowe warunki publikacji Postów określone są w Szczegółowych Warunkach Publikacji dostępnych pod adresem: (aktualizacja załącznika wkrótce).

 

§ 5
Prawa własności intelektualnej

Usługodawca informuje, że Serwis zawiera Produkty, dokumenty, materiały oraz elementy, które mogą być chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami do znaków towarowych oraz prawami autorskimi.

Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do stanowiących przedmiot prawa autorskiego materiałów (w tym elementów graficznych) użytych na stronie internetowej Serwisu, a pochodzących od Usługodawcy.

Usługobiorca zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej, które to naruszenie może nastąpić w szczególności przez kopiowanie lub wykorzystywanie w inny sposób całości lub części elementów zastosowanych na stronie internetowej Serwisu.

Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Produktów/aplikacji lub Usług, które Usługodawca świadczy na podstawie Umowy związanej z Zamówieniem osobom trzecim. Usługobiorca nie może także wykorzystywać Produktów lub Usług, o których mowa, jako wzoru do opracowania podobnych Usług lub Produktów/aplikacji.

Usługobiorca publikujący za pośrednictwem Serwisu Post, temat na Blogu lub jakikolwiek utwór w rozumieniu prawa autorskiego oświadcza, że publikacja Postu, tematu na Blogu lub utworu nie narusza praw osób trzecich, w szczególności cudzych praw własności intelektualnej. Z tytułu złożenia powyższego oświadczenia Usługobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Naruszenie przez Usługobiorcę praw własności intelektualnej może skutkować dochodzeniem przeciwko niemu roszczeń przez osoby uprawnione.

 

§ 6
Zmiana Regulaminu

Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca zawiadomi Użytkowników o zmianach poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu oraz przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez każdego z Usługobiorców przy dokonywaniu Rejestracji. Zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie w postaci tekstu jednolitego Regulaminu.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, który nie będzie krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Serwisu zmienionego Regulaminu.

W związku z tym, że usługa związana z Kontem ma charakter ciągły, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik w terminie 14 dni od daty otrzymania drogą mailową informacji, o której mowa w ust. 1 nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca jeżeli nie akceptuje nowych postanowień ma prawo do wypowiedzenia Umowy/Umów. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia, przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi wypowiedzenie Umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, o czym powiadomi go przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji.

W przypadku jeśli Usługobiorca korzysta z płatnych Usług Serwisu i wypowiedział Umowę w związku ze zmianą Regulaminu zostanie mu zwrócona część Ceny wniesionej po dokonaniu Zamówienia. Wysokość należnej do zwrotu kwoty zostanie obliczona w ten sposób, że Usługodawca ustali stosunek okresu, przez który Umowa była rzeczywiście wykonywana do okresu, przez który Umowa byłaby wykonywana gdyby jej nie wypowiedziano. Otrzymany w ten sposób ułamek będzie podstawą do obliczenia należnej Usługodawcy opłaty. Usługodawca zwróci Usługobiorcy różnicę między opłatą uiszczoną po dokonaniu Zamówienia, a opłatą należną obliczoną w sposób wskazany wyżej.

 

§ 7
Dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora danych osobowych.

Usługodawca zapewnia, że wszelkie uzyskiwane przez niego dane osobowe są zbierane dla celów oznaczonych w Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności (załącznik do Regulaminu) oraz, że są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta w Serwisie, korzystania ze świadczonych przez Administratora Usług oraz dokonywania zakupu Produktów/aplikacji lub Usług za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Sklepu. W związku z tym dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umów o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, w tym umów związanych z zakupami dokonywanymi przez Użytkowników w Sklepie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania tych umów. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami RODO:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jako Administratora określone są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej Serwisu i stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Załącznik do Polityki Prywatności stanowi Polityka wykorzystywania Cookies.

§ 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu https://forum.open-it.shop/guidelines/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej Usługobiorcom zapoznanie się z jego postanowieniami i sporządzenie jej wydruku oraz jest dostarczany nieodpłatnie Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownej informacji na adres e-mail: witamy@

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 21.09.2020 r.

 

Załączniki:

 

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more information, please see ours Guidelines and Privacy Policy.